Hulp bij toegankelijkheid

Privacy Policy

Stichting Erfgoed Stein (hierna te noemen SES) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SES houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als SES zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Stichting Erfgoed Stein
Koningsberg 5
6129 AT Urmond


Het privacy beleid van Stichting Erfgoed Stein

De Stichting Erfgoed Stein (hierna te noemen: SES) hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar bestuursleden, vrijwilligers en die van andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door SES dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. SES houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

In deze privacyverklaring staat beschreven welke principes SES hanteert bij de registratie, verwerking en opslag van persoonsgegevens en gegevensbestanden. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staan in dit beleid beschreven.
Het privacy beleid omvat alle on- en offlinesystemen van SES waarin persoonsgegevens voorkomen.

De AVG
Het bestuur van SES is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het Privacy beleid. SES is gebonden aan de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Definities
De definities, die worden genoemd in dit privacy beleid en in het privacyreglement, hebben dezelfde betekenis.

Uitgangspunten
SES gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. SES houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding
SES zorgt ervoor dat op alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Data minimalisatie
SES verwerkt alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. SES streeft naar minimale gegevensverwerking: waar mogelijk worden minder of geen verwerkt.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen.

Integriteit en vertrouwelijkheid
SES gaat zorgvuldig om met en behandelt deze vertrouwelijk. Ze worden alleen verwerkt door personen (gebruikers) met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt SES voor passende beveiliging.

Delen met derden
SES deelt geen persoonsgegevens met derden, behalve in geval van wettelijke verplichtingen.

Subsidiariteit
Het principe van subsidiariteit houdt in dat SES zich steeds afvraagt of de registratie noodzakelijk is en dat zij steeds zal onderzoeken of er niet een manier is om te voorkomen dat registratie van een persoonsgegeven nodig is.

Proportionaliteit
SES zal steeds de afweging maken of de registratie van een persoonsgegeven de belangen van de betrokkene niet onevenredig schaadt in verhouding tot het doel dat met de wordt beoogd.

Vaststelling
Dit privacy beleid is vastgesteld in een bestuursvergadering gehouden op 4 september 2018.

 

 

met dank aan

Tijdens openingsuren telefonisch bereikbaar.


© - Stichting Erfgoed Stein. Alle rechten.

brainy.nl - online marketing.