Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Renovatie Kloosterkerkhof Kasteelpark Stein in 2012

Na maanden van overleg met allerlei instanties, overheid en Congregaties is de vroegere Archeologiestichting Dokter Beckers – Pater Munsters (nu Stichting Erfgoed Stein) er in geslaagd een plan uit te werken voor het behoud van het Kloosterkerkhof.

Oorspronkelijk zou het Kerkhof, dat nu beheerd wordt door de congregaties, in september 2013 volledig in beheer van de gemeente Stein komen. Naar alle waarschijnlijkheid zou het dan binnen afzienbare tijd geruimd worden en zou daarmee een stukje cultuurhistorisch en religieus erfgoed van Stein voorgoed verdwijnen. Door de archeologiestichting is, mede door de uitgave van het boek “De geschiedenis van kasteel Stein en haar bewoners”,  het plan opgevat om dit cultuurhistorisch en religieus erfgoed voor de toekomst te behouden en te beheren.

Hiervoor is overleg opgestart met de gemeente Stein en de Congregaties van de Missionarissen van het Heilig Hart en de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart. Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat het voornemen van de Archeologiestichting een goed en waardevol initiatief is en ook volledig ondersteund moet worden, zeker ook financieel.

Hierna is de Archeologiestichting gestart met het uitwerken van een projectplan en het zoeken naar externe ondersteuners en subsidie verstrekkers. Na harde toezeggingen maar ook mondelinge afspraken heeft het bestuur van de Archeologiestichting unaniem besloten dat het project Renovatie Kloosterkerkhof opgestart kan worden. Samen met de vrijwilligers van de Archeologiestichting, maar ook die van het IVN Stein is in juni 2012 daadwerkelijk begonnen met de werkzaamheden.

Op dinsdag 12 juni is een kleine groep vrijwilligers van het IVN Stein en de Archeologiestichting begonnen met de voorbereiding van de werkzaamheden. Deze bestonden o.a. uit het opmeten en vastleggen van de juiste plaatsen van de grafkruisjes, het vrijgraven van enkele grafkruisjes om de werkwijze te bepalen, en het inmeten van de nieuwe naamplaatjes. Ook de juiste ligging van de bestrating is ingemeten om straks weer alles op de juiste plaats terug te krijgen. Verder zijn er afspraken gemaakt over de aanpak van de  werkzaamheden die in de daaropvolgende weken zouden plaatsvinden.

image004image006

Dinsdagmorgen 19 juni 2012 om 8 uur waren de eerste vrijwilligers aanwezig met de benodigde materialen en hulpmiddelen om te beginnen met de “echte” werkzaamheden. Wel was er die morgen erg veel belangstelling van de locale media m.n. L1 televisie, L1 radio. Locale Omroep Stein (LOS) televisie en diverse fotografen. Om 9 uur werd door de Voorzitter het eerste grafkruisje, van Pater Munsters uit de grond gehaald om afgevoerd te worden naar de gereedstaande aanhangers bij de boerderij van de Gebr. Schepers.
 
image008image010
 
In zijn totaal moesten 117 grafkruisjes met kruiwagens naar de aanhangers gebracht worden. Om 11 uur waren ze allemaal van de kerkhof afgevoerd. Toen was het tijd om koffie met vlaai te nuttigen die door Sjef Plum van het IVN naar de Kerkhof was gebracht.

image012image014
 
Daarna zijn de grafkruisjes met twee aanhangers naar de fa. Smeets op Bedrijven Park Stein gebracht waar ze in de daarop volgende weken geconserveerd zullen worden. Om 12 uur waren de geplande werkzaamheden van die dag uitgevoerd en kon iedereen weer naar huis of naar het IVN gebouw in de Steinerbos.

image016

Met de Fa. Smeets is verder afgesproken dat de grafkruisjes na de bedrijfsvakantie de  benodigde straal- en schilderwerkzaamheden van de grafkruisjes plaatsvinden. Dan zal ook de LOS ter plaatse opnamen maken zodat we later de volledige reportage van de renovatie van het Kloosterkerkhof op film hebben. Dinsdagmorgen 26 juni om 9 uur waren opnieuw twaalf vrijwilligers op de kerkhof aanwezig maar nu wel met groot materiaal namelijk een kleine graafmachine van L. Meulenberg, een tractor met aanhanger van N. Schepers en een auto met aanhanger van BO-TEK ( Rene Savelkoul).
image018 image020

Op deze dinsdag moest de oude bestrating opgeraapt worden. Deze bestond uit betonklinkers, wat niet meer past in het nieuwe groenplan dat opgesteld is door IKL Limburg. Dit was een hele klus want in zijn totaliteit moest toch ongeveer 120 m2 bestrating opgeraapt worden wat omgerekend 6000 klinkers zijn van 2,5 kg. Om 11.30 uur was er pauze met koffie en vlaai, om nieuwe energie op te doen. Daarna werd er weer driftig doorgewerkt. Om 14 uur waren alle klinkers opgeraapt en afgevoerd naar de boerderij van de Gebr. Schepers en naar de locatie van het IVN in het Steinerbos. 
image022  image024

Een dankwoord is hier zeker op zijn plaats voor alle vrijwilligers die aan deze klus hebben meegewerkt of materiaal ter beschikking gesteld hebben. In juli 2012 zal Monumentenwacht Limburg de benodigde aanpassingen aan de toegangspoort maken. Deze werkzaamheden bestaan uit het hestellen van beide kolommen en het conserveren van het stalen hek. De volgende werkzaamheden vinden in de tweede helft van augustus plaats als de grafkruisjes geconserveerd zijn. Dan zal de Archeologiestichting opnieuw met informatie naar buiten komen en worden onze zeer gewaardeerde vrijwilligers opnieuw benaderd om mee te werken aan het terug plaatsen van de grafkruisjes.

Op korte termijn worden ook de werkzaamheden van  het IKL Limburg opgestart. Deze bestaan uit et snoeien van de overtollige struiken die niet passen in het nieuwe groenplan en het aanplanten van nieuwe struiken en planten.  Deze kosten worden voor een groot gedeelte betaald worden uit Europese subsidies, namelijk de zogenaamde EFRO Interreg IV. In dit kader wordt zo veel als mogelijk de Sociale Werkvoorziening ingeschakeld bij de uitvoering.

image026

Meewerkende verenigingen, stichtingen, bedrijven en organisaties en vrijwilligers.

 • Gemeente Stein.
 • Congregatie van de Missionarissen van het Heilig Hart.
 • Congregatie van de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het
  Heilig Hart.
 • Monumentenwacht Limburg.
 • IKL Limburg.
 • IVN Stein.
 • Rabobank Westelijke Mijnstreek.
 • Schildersbedrijf Smeets Stein Group.
 • Gebr. Schepers boerderij Scharbegweg.
 • R. Savelkoul Botec Stein.
 • Dhr. L.Meulenberg
 • Archeologiestichting Dokter Beckers – Pater Munsters.

Nieuw boek

Naast het buitenwerk heeft ook het nodige binnenwerk plaatsgevonden: het raadplegen van allerlei bronnen, het bezoeken van het archief Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven en het samenstellen van het nieuwe boek.

image028

Als de renovatie van het kerkhof volgens planning in november wordt afgerond en het kerkhof vervolgens wordt overgedragen aan de gemeente Stein (als eigenaar) en de Archeologiestichting als beheerder zal tevens het nieuw te verschijnen boek "Het kloosterkerkhof bij kasteel Stein" gepresenteerd worden.

Alle 159 religieuzen, die op het kerkhof begraven zijn, krijgen opnieuw "een gezicht". Zowel het werk van individuele paters, broeders en zusters, alsmede van de congregaties als geheel zal uitgebreid beschreven worden in het 120-pagina's-tellende boek.

Ook dit boek is tot stand gekomen dank zij maximale medewerking van schrijvers, fotografen, archivarissen, congregatieleden, familieleden, vrijwilligers, alsmede sponsoren, die allen het initiatief van het verschijnen van het boek hebben willen steunen. De conceptversie van het boek is net voor de bedrijfsvakantie afgegeven bij de drukker, zodat het volgens planning in november kan verschijnen.


Grafadoptie

Ook hebben er voorbereidende activiteiten plaatsgevonden met betrekking tot de uitwerking van het plan van het adopteren van de graven.
Voor een bedrag van 15 euro per jaar kan men een van de 117 graven adopteren. Met het geld kan het toekomstig onderhoud van de graven en van het kerkhof worden gegarandeerd.

Neem voor meer informatie contact met ons op.