Disclaimer & Privacy Policy

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Stichting Erfgoed Stein uitdrukkelijk afgewezen. Stichting Erfgoed Stein biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.
Door deze website te bezoeken accepteert u dat Stichting Erfgoed Stein noch de producent op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte of gevolgschade.

INFORMATIE OP DEZE SITE
Stichting Erfgoed Stein streeft er naar dat alle informatie op deze site correct is. Stichting Erfgoed Stein wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules. Stichting Erfgoed Stein aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.

Hoewel Stichting Erfgoed Stein alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Stichting Erfgoed Stein worden gewijzigd.

VERWIJZINGEN EN HYPERLINKS
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Stichting Erfgoed Stein dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Stichting Erfgoed Stein onderhouden en Stichting Erfgoed Stein heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Stichting Erfgoed Stein geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Stichting Erfgoed Stein dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Stichting Erfgoed Stein

VIRUSSEN
Stichting Erfgoed Stein garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

PRIVACY & PERSOONSGEHEIME INFORMATIE
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor contactdoeleinden tussen u en Stichting Erfgoed Stein. Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens. Wij onderschrijven bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en ons
 • Om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);
 • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website);
 • Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.
 • Wij selecteren onze partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kunnen wij met inachtneming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde u te interesseren voor onze producten en diensten, kunt u hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan terstond beëindigen. Uw verzoeken en verzet kunt u via onze contactpagina insturen.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

COOKIES
Deze website maakt gebruik van Cookies. Deze cookies zijn kleine bestandjes die op uw systeem worden opgeslagen. In deze bestanden worden gegevens opgeslagen, zoals:

 • Hoe vaak u deze website bezoekt
 • Welke pagina's op deze website u bezoekt
 • Of u deze website al eerder heeft bezocht
 • Op welke pagina u op een link geklikt heeft naar deze website
 • Via welke zoekopdracht u op deze website bent gekomen
 • Deze gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de website en voor het beter afstemmen van deze website op de bezoekers. We gaan zeer zorgvuldig met deze gegevens om en zullen deze gegevens nooit doorspelen aan derden.

GEEN PERSOONSGEGEVENS
Cookies bevatten alleen (unieke) nummers, maar geen persoonsgegevens. Wij kunnen cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Ook kunnen ze niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren.

BEZWAAR
Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen. Het niet accepteren van cookies heeft geen gevolgen voor het gebruik van deze site. Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op de website waarschuwingsdienst.nl.

WEBSTATISTIEKEN
Wij maken gebruik van webstatistieken. Door deze gegevens te analyseren, kan de website nog beter op bezoekers worden afgestemd. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Voor de opslag van deze gegevens maakt de website gebruik van cookies, logfiles en javascriptcodes.

Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • Het adres van uw internetprovider;
 • De browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer, Firefox, Google Chrome of Safari);
 • Het tijdstip en de duur van uw bezoek;
 • Welke pagina's u heeft bezocht.
 • Google is leverancier van het product Google Analytics. Dit product wordt gebruikt voor het verzamelen van statistieken over het sitegebruik van onze website.