Hulp bij toegankelijkheid

Stichting Erfgoed Stein

Museum voor Grafcultuur - Hoppenkampstraat 14-A - 6171 VP Stein

Bestuur

Mevr. P. Claessen, voorzitter

Mevr. B. Deuss-Meekels, vice-secretaris

Mevr. R. Sturms, bestuurslid, coördinator museum en coördinator sectie archeologie

Dhr. W. Poeth, vice-voorzitter

Dhr. R. Dormans, bestuurslid, coördinator sectie archeologie

Dhr. W. Janssen, penningmeester

Dhr. J. Drubers, bestuurslid, coördinator sectie kasteel en coördinator collectiebeheer.

Dhr. E. Gorissen, secretaris, coördinator sectie heemkunde

van links naar rechts:
J.Drubers, R. Sturms, E. Gorissen, P. Claessen, W. Poeth, W. Janssen en R. Dormans
Op deze foto ontbreekt mevr. B. Deuss-Meekels

Vrijwilligers gezocht voor

Museum voor Grafcultuur, Kasteelruïne, Kloosterkerkhof, Van Stein tot Stonehenge, Erfgoedwerkplaats, ICT, Groenbeleid, Aezelproject...en nog veel meer

Vrienden van de Stichting Erfgoed Stein 

Historie
Stichting Erfgoed Stein is van oorsprong de Stichting opgericht door Pater Munsters naar aanleiding van enkele zeer belangrijke archeologische vondsten in Stein in het midden van de 60-er jaren van de vorige eeuw.

De belangrijkste en wellicht ook bij U meest bekende is het Neolithische graf van ruim 3500 voor Christus. Het om het graf gebouwde museum werd de zetel voor de Archeologiestichting Pater Munsters.

In het jaar 2000 werd de archeologische collectie van pater Munsters en de privécollectie van dokter Beckers uit Beek samengevoegd en ontstond de Archeologiestichting Dokter Beckers-Pater Munsters.
Sinds 2015 draagt de bovengenoemde stichting vol trots de naam Stichting Erfgoed Stein; afgekort SES.

Koesteren erfgoed
Inmiddels heeft de stichting haar werkterrein uitgebreid met o.a de sectie heemkunde en worden de kasteelruïne en het kloosterkerkhof door de SES beheerd.
De vele positieve reacties van bezoekers en deelnemers aan workshops, lezingen en bezichtigingen zijn een drijfveer voor de stichting om het historisch erfgoed van Stein voor de toekomst niet alleen te koesteren, maar zeker in stand te houden en het liefst uit te breiden.

Ondanks het feit dat wij in aanmerking hopen te komen voor subsidies, is het ons veel waard, dat we sympathie en een groot draagvlak hebben van ‘Vrienden van de Stichting Erfgoed Stein’.
Wethouder Gina van Mulken was de eerste die na de recente start aanmeldde als Vriend van onze stichting.

Privileges voor Vrienden
De Stichting is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
U bent al vriend van SES voor € 50,- of meer per jaar.

Hiervoor krijgt U
• gratis toegang tot de kasteelruïne en het museum na afspraak.
• gratis gebruik van onze kennis en kunde van onze sectie heemkunde.
• uitnodiging voor alle lezingen georganiseerd door SES
• uitnodiging voor alle te organiseren activiteiten van SES

Met sympathie alleen kan de SES haar doelstelling helaas niet realiseren. Met de leus “Geen toekomst zonder verleden” willen wij U dan ook graag als vriend van de Stichting Erfgoed Stein willen begroeten.

Mogen wij op Uw steun rekenen ! Het aanmeldingsformulier vindt u hier >

Vrijwilligers gezocht

Stichting Erfgoed Stein draait praktisch geheel op vrijwilligers. De vrijwilligers zetten zich in binnen het bestuur, binnen de sectie heemkunde, op het kloosterkerkhof, in het Museum voor Grafcultuur en op de kasteelruïne van Stein.

Wij Zoeken Jou

Er worden veel activiteiten gedaan en ontplooid en er liggen allerlei plannen klaar voor uitvoering. Voor al die activiteiten zoeken we ook nieuwe vrijwilligers.

Twee secties willen we expliciet toelichten.

Het museum
We zijn op zoek naar vrijwilligers die met ons willen meedenken, die geïnteresseerd zijn en zich verder willen verdiepen in archeologie en grafcultuur en die bereid zijn om als gids rondleidingen te verzorgen in het museum.

In tweede termijn zal ook invulling gegeven worden aan de “Erfgoedwerkplaats”. Hierover wordt nog volop gedacht. Ook deze activiteit zal voornamelijk door vrijwilligers gerund worden, met -waar mogelijk- ondersteuning door professionals.

De kasteelruïne
We beschikken over enthousiaste vrijwilligers die rondleidingen verzorgen op de ruïne, maar door hun werk zijn ze niet altijd beschikbaar. Daarom willen we deze groep vrijwilligers uitbreiden met mensen die geïnteresseerd zijn in de bouw- en bewonersgeschiedenis van kasteel Stein. Ook hier willen we onze activiteiten uitbreiden, onder meer door het vorm geven van een erfgoedwerkplaats.

Tijdens het Monumentenweekend van 10 en 11 september a.s. zijn vrijwilligers aanwezig op de kasteelruïne en in het museum. Zij kunnen u ter plaatse meer informatie geven en u kunt er meemaken wat het vrijwilligerswerk voorstelt.
In het museum zijn ook vrijwilligers aanwezig van de sectie Heemkunde, die informatie kunnen geven over hun activiteiten.
Maar u kunt u zich ook rechtstreeks wenden tot ons secretariaat, voor meer informatie of om aan te melden als vrijwilliger: secretariaat@stichtingerfgoedstein.nl
U kunt HIER ook een aanmeldingsformulier downloaden en inleveren of opsturen >>

Opdracht en doel Stichting Erfgoed Stein

Het algemeen doel van de Stichting Erfgoed Stein is het behoud en het toegankelijk maken van het cultuurhistorisch erfgoed binnen de gemeente Stein.

De kernactiviteiten van de stichting zijn onder meer:

· De exploitatie van het Archeologiemuseum te Stein.
· De exploitatie van de kasteelruïne van Stein.
· Het beheer van het kloosterkerkhof in Stein.
· Het beheer van de archeologische collectie van dokter Beckers.
· Het beheer van de geschied- en oudheidkundige verzameling van pater Munsters.
· Het beheer van het documentatiecentrum.
· Het levendig houden van monumenten en facetten van geschiedenis en oudheidkunde binnen de gemeente Stein.
· Het bevorderen van de belangstelling, het vergroten van de kennis en het toegankelijk maken van bronnen met betrekking tot het cultuurhistorisch erfgoed.
· Het beheer en het toegankelijk maken van genealogische en kadastrale gegevens en van de beeldbank.
· Het verrichten van studie en archiefonderzoek, het uitgeven van publicaties, het houden van lezingen en het inrichten van exposities.
· Het opsporen van vondsten en geschriften van archeologische en/of geschiedkundige aard.
· Het veilig bewaren, determineren, beschrijven en zo nodig restaureren en conserveren van collectiemateriaal.
. Het ontplooien van initiatieven op het gebied van leefbaarheid, wonen en welzijn in de buurt. Meer in het bijzonder het creëren van een gemeenschapsaccommodatie die de ontmoetingsplek bij uitstek is in de directe omgeving en die onderdak biedt aan het lokale verenigingsleven.
. Het openstellen van het gebouw voor het organiseren voor activiteiten ten behoeve van zorgbehoeftigen en senioren en mede daardoor de leefbaarheid in de directe omgeving te bevorderen.

Bestuur en organisatie

Samenstelling van het bestuur Stichting Erfgoed Stein;

Mevr. P. Claessen, voorzitter
Mevr. B. Deuss-Meekels, vice-secretaris
Mevr. R. Sturms, bestuurslid, coördinator museum en coördinator sectie archeologie
Dhr. W. Poeth, vice-voorzitter
Dhr. R. Dormans, bestuurslid, coördinator sectie archeologie
Dhr. W. Janssen, penningmeester
Dhr. J. Drubers, bestuurslid, coördinator sectie kasteel en coördinator collectiebeheer.
Dhr. E. Gorissen, secretaris, coördinator sectie heemkunde

Zoals u in de onderstaande grafiek kunt zien zijn er naast het bestuur nog een aantal inhoudelijke en ondersteunende secties actief. 

organisatie ses

In september 2015 maakte Docuz.nl een reportage inclusief interview met voorzitter Wim Poeth van de Stichting Erfgoed Stein. U kunt die uitzending hieronder bekijken.

.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

Stichting Erfgoed Stein

Een nieuwe naam voor de Archeologiestichting
Zoals u hebt gemerkt bestaat de website www.archeologiestichtingstein.nl niet meer. U bent doorgeschakeld naar de website: www.stichtingerfgoedstein.nl. Het bestuur van de "Archeologiestichting dokter Beckers - pater Munsters" te Stein heeft besloten de stichting per 22 april 2015 onder een andere naam te laten doorgaan: "Stichting Erfgoed Stein"

Museum Stein

Aan de stichting waren twee namen onlosmakelijk verbonden, Dr. H.J. Beckers, voormalig huisarts te Beek en pater A.J. Munsters, voormalig lid van de Congregatie Missionarissen van het Heilig Hart in Stein. Zij hebben begin vorige eeuw een geschied- en oudheidkundig collectie opgebouwd die in de archeologiewereld als bijzonder waardevol wordt beoordeeld. De collectie van dokter Beckers en pater Munsters zijn ondergebracht in het Archeologiemuseum in Stein. Daarnaast verzorgen vrijwilligers van de stichting de rondleidingen in het museum en op de kasteelruïne.

In het laatste decennium heeft de stichting een aantal veranderingen ondergaan. De "Heemkunde Stein", met al haar activiteiten, is onderdeel gaan uitmaken van de stichting. Daarnaast is een groot deel van de collectie van de Heemkundevereniging Maasstreek uit Elsloo overgegaan naar de stichting. Bovendien is de stichting haar activiteiten gaan uitbreiden, onder meer ten aanzien van het behoud van het kloosterkerkhof. De stichting werkt in dit kader ook nauw samen met het I.V.N. en met de Stichting Limburgs Landschap, die inmiddels eigenaar is van het kasteelpark, de kasteelruïne en het kloosterkerkhof.

Gaandeweg is de naam van de stichting steeds minder de activiteiten gaan dekken, waar de stichting voor staat. Daarom is besloten om de naam van de stichting te "verruimen", beter passend bij alle activiteiten en de aangepaste doelstelling van de stichting. De nieuwe naam "Stichting Erfgoed Stein" wordt gelijktijdig bekendgemaakt met het in de lucht gaan van een nieuwe, aangepaste website en de bekendmaking van het nieuwe logo van de stichting.

met dank aan

Tijdens openingsuren telefonisch bereikbaar.


© - Stichting Erfgoed Stein. Alle rechten.

brainy.nl - online marketing.